- Ribda, Rajkot

Shree Swaminarayan Gurukul Vishwavidya Pratishthanam

Operated By Shree Swaminarayan Gurukul Sarvajiva Hitavah Trust

SCIENTIST DR J J RAVAL VISIT

Photo gallery

Tags