- Ribda, Rajkot

Shree Swaminarayan Gurukul Vishwavidya Pratishthanam

Operated By Shree Swaminarayan Gurukul Sarvajiva Hitavah Trust

Vasant Panchami Celebration

Photo gallery

Tags