- Ribda, Rajkot

Shree Swaminarayan Gurukul Vishwavidya Pratishthanam

Operated By Shree Swaminarayan Gurukul Sarvajiva Hitavah Trust

RAM MANDIR PRAN PRATISHTHA CELEBRATION@SGVP, RIBDA

Photo gallery

Tags