- Ribda, Rajkot

Shree Swaminarayan Gurukul Vishwavidya Pratishthanam

Operated By Shree Swaminarayan Gurukul Sarvajiva Hitavah Trust

H.H.GURUVARYA SHRI MADHAV PRIYADASJI SWAMI VISIT@SGVP GURUKUL, RIBDA

Photo gallery

Tags